یه کم بعد یه جلسه خیلی مهم دارم، دعا کنید نتیجه اش خوب باشه

 

حافظ نوشت

با شاهد شوخ شنگ و با بر بط و نی

کنجی و فراغتی و یک شیشه می

چون گرم شود زباده ما را رگ و پی

منت نبریم یک جواز خاتم طی