امروز صبح خواب میدیم همکارم لیلا زنگ زده، داشتم باهاش حرف میزدم که موبایلم قطع شد، اومدم تو حیاط تا موبایلم آنتن بده، دیدم موبایلم با یه مرکز تو آسمون هی پیغام میده و پیغام میگیره ولی آنتن آسمونی موبایلم رو قبول نمیکرد، کلی موبایلم این کار رو کرد و ارتباط برقرار نشد و زنگ موبایل مبنی بر وقت اداره به صدا درآمد و از خواب بیدار شدم

خدایا این انصافه این خواب کپی دعاهای منه که تو ریجکتشون میکنی

امروز عرفه هست، انصاف بود من این خواب رو ببینم