امتحان گواهینامه که قرار بود امروز ساعت یازده باشه، طبق اطلاع مسئولین آموزشگاه کنسل شدگریهگریهگریهگریهگریه

و موند برای دو آبان ساعت نه و نیم، که ممکنه من هم دو تا چهار آبان برای یه کلاس آموزشی برم تهران.


خدا نوشت: خدایا من موندم این همه آدم تو این دنیای به این بزرگی هستند، چرا گیر دادی به منسوال