امروز تولد داداشی گلمه

امیدوارم هزار ساله بشی

امام رضا نوشت: دیشب باهات حرف زدم، کمکم میکنی دیگه نه؟

خدا نوشت:دیروز دوباره بعد نماز مغرب و عشا سرم رو گذاشتم رو مهر و با خدای خودم یه کوچولو درد و دل کردم

فردا نوشت: دیشب قرار بود داداشیم از تهران بیاد، بنابراین ما هم رفتیم بدو کیک و شیرینی خریدیم و تولد گرفتیم البته خودمون،

این هم عکس کیکش