ترشی لوبیا سبز تهیه شده توسط اینجانب

اولین باری هست که ترشی لوبیا سبز درستیدیم، امتحان که کردم نتیجه رو اطلاع میدم