بیست و چند سال پیش در ساعت پنج بعد از ظهر در چنین روزی من به دنیا آمدم

تولدم مبارک